Mycket av det arbete som sker inom vård, skola och omsorg utförs idag i arbetslag. En orsak till detta är att arbetsuppgifterna ofta är så komplexa att de inte går att lösa av en enskild person. För att kunna nyttja arbetsgruppens fördelar krävs dock att gruppen har ett väl fungerande samarbete. Det har i forskning framkommit att ju bättre en arbetsgrupp samarbetar desto bättre resultat kan den visa. I skolan visar exempelvis flera studier av lärares arbetslag att deras elevers måluppfyllelse har ett starkt samband med hur effektivt lärarna samarbetar. Ett väl fungerande samarbete i ett arbetslag ökar dessutom tillfredsställelsen med arbetet samt är stressreducerande.
Arbetslagsutveckling - från frustration till effektivt samarbete
 
Våra arbetslagssutvecklande insatser bygger på den grupputvecklingsteori som idag tveklöst har bäst forskningsstöd Integrated Model of Group Development (IMDG). I arbetet med att utveckla arbetsgruppen används Group Development Questionaire (GDQ). Det är ett instrument med vilket man bedömer var gruppen befinner sig i sin utveckling mot att bli ett allt effektivare team. Med hjälp av GDQ identifieras också arbetslagets utvecklingsområden, det vill säga vad gruppen behöver göra för att bli så välfungerande som möjligt.
Hur går det till?
KAN-psykologernas arbetsgruppsutvecklande insatser innefattar:
   Utbilda gruppen i hur arbetsgrupper generellt utvecklas
   Kartläggning av gruppens samarbete med hjälp av GDQ
   Insatser i gruppen som förbättrar just deras samarbete
   med utgångspunkt i den kartläggning som har gjorts.
Det konkreta upplägget utformas tillsammans med uppdragsgivaren, men omfattar vanligtvis tre till sex träffar med arbetsgruppen.