Det finns många föreningar, organisationer mm som er-
bjuder fördjupad information kring barn och ungdomar som har problem att klara sin vardag. Här har vi samlat några länkar med nyttiga fördjupningar som du kan ta del av.
Attention
Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för per-soner med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Autismforum
Ett kunskapscenter för autism, aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.
Här har vi samlat nyttig information från dig
 
Skolverket
Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommu-ners och skolors arbete med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna.
Allmänna råd för arbetet med åtgärdsprogram
Råden ska fungera som ett stöd i arbetet med åtgärdspro-gram och vänder sig till rektorer, lärare och annan personal i grundskolan, sameskolan, särskolan,specialskolan, gym-nasieskolan och friståendeskolor.
Rutiner i den obligatoriska särskolan
En skrift som innehåller Skolverkets allmänna råd om mot-tagandet i den obligatoriska särskolan tillsammans med kommentarer.
Klara-dokument
Ett dokument avsett att användas som ett vägledningsin-strument gällande en nivådifferentierad neuropsykiatrisk utredning.
Svenska Dyslexiföreningen
Föreningen arbetar för att:
   sprida kunskap och skapa medvetenhet om dyslexi/
    läs- och skrivsvårigheter
   omsätta aktuell forskning i pedagogisk verksamhet
   på olika sätt tillvarata läs- och skrivhandikappades
   intressen